Just nu på Godisfabriken – November 2020

Gatu- och anläggningsarbeten

Utbyggnad av nya gator och ledningar i mark pågår för fullt inom området.

De kvarstående fjärrvärmearbetena i korsningen Femte Tvärgatan och Styrmansgatan avslutas under vecka 48. Styrmansgatan mellan Tredje Tvärgatan och Femte Tvärgatan öppnar igen för trafik preliminärt slutet av vecka 48. I Tredje Tvärgatan mellan Södra Skeppsbron och Styrmansgatan pågår mark- och ledningsarbeten inom spont. Från slutet av november till och med vecka 50 kommer spontningsarbeten pågå måndag till torsdag då sponten ska flyttas från norra delen av gatan för att installeras igen längre söderut. Vissa störningsljud och vibrationer kan förekomma. Under preliminärt vecka 49 påbörjas mark- och ledningsarbeten mellan fjärrkylacentralen och Godisfabrikens informationsskylt.

Husbyggen

Det pågående husbygget för K2A längst i söder inom Godisfabrikens område färdigställs nu till första inflyttning hösten 2021. Stora momenten med kranlyft av husmoduler är avklarat och fasadarbeten och inredningsarbeten har tagit vid.

I den norra delen har Skanska, AB Gavlegårdarnas entreprenör för kv 1 och kv 3, etablerat och startat upp byggnationen av de två höghusen. Pålningen påbörjas onsdag vecka 48 och pågår fram till mitten av februari, måndag till torsdag klockan 07.00-20.00. Husen blir 7 respektive 15 våningar och byggnation fortgår långt in i 2022.

SH Bygg har startat upp arbetena med att bygga om tegelbyggnaden i norr – Ahlgrens gamla kontor med Läkerolskylten. Även här kommer ljudstörande arbeten att ske under vintern då grundförstärkningsarbeten ska genomföras. Start omkring vecka 49-50 och pågår under hela vintern och våren.

För närvarande sker transporter till och från byggplatserna söderifrån från korsningen Styrmansgatan-Tredje Tvärgatan. Inom kort kommer Skanska att ställa om och öppna en in-och utfart norrut över järnvägen. Under vintern, preliminärt från mitten av december, öppnas också en utfart till norra delen av Tredje Tvärgatan.

Under vintern, preliminärt i början av januari, kommer grundläggningsarbetena för Gävle Parkeringsservice nya mobilitetshuset att starta. Det kommer att ligga direkt öster om Ahlgrens gamla tegelbyggnad. Entreprenör är Sehed Bygg.

Vi ber om överseende för alla ljudstörande arbeten som dessvärre är oundvikliga vid byggnation på detta område.

Var uppmärksam på att all vistelse inom Godisfabrikens inhägnande område är absolut förbjuden. Detta oavsett om verksamhet förekommer eller inte, tex helgtid, eller om grindar är öppna tillfälligt. Var även uppmärksam på tung trafik till- och från arbetsområdet på anslutande gator.

Vänliga hälsningar

Göran Valtonen, logistik- och samordningsansvarig på uppdrag av Gavlegårdarna
Mobil: 073-626 32 00, e-post: goran.valtonen@bylero.se

Alexander Norling, byggledare för Gävle Kommuns arbeten
Mobil: 076-770 82 90, e-post: alexander.norling@gavle.se